Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.Szkoła zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów; prowadzimy zespoły wyrównawcze, konsultacje dla uczniów i rodziców, zajęcia rozwijające uzdolnienia, koła przedmiotowe 
i zainteresowań, zajęcia sportowe. Zapewniamy opiekę specjalistyczna pedagoga, pielęgniarki oraz logopedy.

Baza szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań uczniów, posiadamy wyposażoną w komputery bibliotekę, kawiarenkę internetową, sale lekcyjne, w których znajduje się sprzęt umożliwiający zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych w procesie edukacyjnym, siłownię, a także najnowocześniejszy kompleks boisk sportowych.

 

CYFROWA SZKOŁA

Jesteśmy jedną z szesnastu placówek w województwie zachodniopomorskim i jedyną w Koszalinie szkołą uczestniczącą w "Pilotażowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych", którego efekty to: 

     e – szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce naukowe (laptopy, tablice interaktywne, projektory), 
     e – uczeń, który podczas zajęć z każdego przedmiotu może korzystać z mobilnego sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, 
     e – nauczyciel komunikujący się z uczniami i rodzicami przy pomocy technologii informacyjno – komunikacyjnych, 
     e – zasoby edukacyjne, które dają możliwość korzystania z zasobów internetowych, platform e – learningowych, a w przyszłości z nieodpłatnych e – podręczników.

 

WEDŁUG WSKAŹNIKA EWD JESTEŚMY SZKOŁĄ SUKCESU I SZKOŁĄ WSPIERAJĄCĄ

Nauczyciele stosują nowoczesne metody pracy, w nauczaniu wykorzystują ocenianie kształtujące, czyli: 

   określają cele lekcji i formułują je w języku zrozumiałym dla ucznia, 
   ustalają wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będą brali pod uwagę przy ocenie pracy ucznia, 
   rozróżniają funkcje oceny sumującej i kształtującej 
   budują atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami, 
   potrafią formułować pytania kluczowe i pytania angażujące ucznia w lekcję, 
   stosują efektywną informację zwrotną, 
   wprowadzają samoocenę i ocenę koleżeńską. 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?