Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ  W KOSZALINIE


     Regulamin zawiera:

I. Postanowienia ogólne
II. Organy Samorządu Uczniowskiego
III. Tryb przeprowadzania wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i jego Zastępcy
IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
VII. Przepisy końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art.1.

W zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

Art.2.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art.3.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Art.4.

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Art.5.

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie zaś dotyczących takich praw uczniów, jak:

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3. Prawo do rozwijania własnych zainteresowań.

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Art.6.

Organami samorządu są:

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2. Członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Art.7.

Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

Art.8.

Zebranie Samorządu Uczniowskiego

1. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy uczniowie.
2. Do kompetencji  zebrań należy:
a) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu Uczniowskiego i wyrażanie swojej opinii o pracy samorządu,
b) prawo odwołania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych zadań,
c) uchwalanie regulaminu samorządu.

Art. 9.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

1. Reprezentuje samorząd wobec rady szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców,
2. Kieruje pracą samorządu,
3. Organizuje współdziałanie samorządów klasowych i organizacji działających w szkole,
4. Przewodniczy zebraniu uczniów.

Art.10.

Zebrania Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli samorządów klasowych klas  4-6 SP i 1-3 G oraz przewodniczącego i zastępcy Samorządu Uczniowskiego.
2. Zebrania zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w  miesiącu.
3. 3.Uchwały, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

Art. 11.
 
Obowiązki Samorządu Uczniowskiego

1. Opracowanie rocznego programu pracy samorządu.
2. Prowadzenie bieżącej dokumentacji prac samorządu.

Art.12.

Obowiązki poszczególnych członków Samorządu Uczniowskiego

1. Na czele Zarządu stoi przewodniczący samorządu.
2. Kolejnym członkiem Zarządu jest zastępca przewodniczącego samorządu. Do zadań zastępcy należy:
a) wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji,
b) Skarbnik zajmuje się finansową stroną samorządu.
c) Sekretarz prowadzi dokumentację samorządu.

III. Tryb przeprowadzania wyborów Przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego.

     
Art.13.

1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie.
2. Wybory odbywają się co rok w drugim/trzecim tygodniu września.

Art.14.

Wybory przeprowadza komisja wyborcza, składająca się z 5 osób. Do obowiązków komisji wyborczej należy:

1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.
2. Przygotowanie wyborów.
3. Przeprowadzenie wyborów.
4. Obliczanie głosów.
5. Ogłoszenie wyniku wyborów.

Art. 15.

Wyboru przewodniczącego i zastępcy samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób:

1. Kampania wyborcza poprzez plakatowanie trwa 2 tygodnie przed wyborami.
2. Na kartach do głosowania nazwiska umieszczane są alfabetycznie.
3. Karty wrzucane są do urny wyborczej.
4. Głosujący oddaje głos tylko na jednego kandydata.
5. Przewodniczącym samorządu zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, a jego zastępcą osoba, która była na drugim miejscu.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 UCZNIOWSKIEGO 

Art. 16.

Dochody samorządu uzyskiwane są:

1. Z imprez organizowanych przez samorząd:
a) bilety wstępu na dyskotekę,
b) sprzedaż „Walentynkowych” serduszek,
c) sprzedaż wróżb z okazji Andrzejek,
d) loteria fantowa i inne.
2. Ze środków przekazanych przez Radę Rodziców.

V. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Art.17.

W skład dokumentacji wchodzi:
1. Regulamin samorządu.
2. Zeszyt protokołów.
3. Roczne plany pracy.

VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Art. 18.
      

Do zadań opiekuna samorządu należy:
1. Czuwanie nad całokształtem prac samorządu.
2. Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami.
3. Zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?